onsdag, februar 25, 2004

Organisasjonsteori
For øyeblikket arbeider jeg med disse tre alternativene som norsk støttebok til Scott:
Mary Jo Hatch (2001). Organisasjonsteori. Moderne, symbolske og postmoderne perspektiver. Oslo: Abstrakt forlag (411ss)

Tor Busch og Jan Ole Vanebo (2003): Organisasjon og ledelse : et integ[r]ert perspektiv . - 5. utg, Oslo : Universitetsforl., c2003. 447 s.

Gareth Morgan (1998): Organisasjonsbilder, innføring i organisasjonsteori, Oslo : Universitetsforl., 489 s

Jeg er mest optimistisk med tanke på Mary Jo Hatch. Men det er allerede helt klart at den nyere litteraturen som finnes på feltet på norsk ikke dekker et like bredt område som Scott, og derfor ikke kan bli en fullgod erstatning for Organizations.

onsdag, februar 18, 2004

Powerpoint kritikk
Motgift mot giftig Powerpoint av Sociable Media.
Hvis President Lincoln hadde brukt powerpoint ved Gettysburg: The Gettysburg Powerpoint address.
Hvorfor romfergen falt ned: Powerpoint makes you dumb.
Edward Tufte's kritikk mot powerpoint, The Cognitive Style of Powerpoint, presentert som en powerpoint presentasjon av Aaron Swartz.

Andre ser mulighetene, som David Byrne i Learning to love powerpoint.
Powerpoint som kunstform, med David Byrne.
Jill Walker starter en debatt om powerpoint som inneholder både positive og negative aspekter: Powerpoint, Jill txt

Microsofts omtale av powerpoint.
Klassisk eksempel på en powerpointpresentasjon, Bruk av satelittdata på kommunenivå
Høgskolen i Ålesund har egne kurs i bruk av powerpoint.

tirsdag, februar 17, 2004

Informasjon 2, 18.02. Å bruke Powerpoint

Powerpoint: hva er viktig å vite

* Hvordan programmet startes og hvor vi finner de viktige funksjonene
* Hva som er godt arbeid med PP: illustrere poeng, gjøre sitat tilgjengelige, organisere bilder og illustrasjoner, vise riktig skrivemåte, gi visuelle oversikter over strukturer, gjengi tabeller eller andre grafiske framstillinger av viktige poeng
* Hva som er dårlig arbeid: for lange sitater, for mye av det du sier muntlig gjentatt skriftlig, for mange bilder, illustrasjoner som ikke understreker poenger, effekter som distraherer, en disposisjon som ikke gir plass til å avvike fra planen, overforenkling for å få et tema til å passe inn i powerpoint-malen
* Hvilke oppgaver dere skal gjøre

To og to skal gå sammen. Halvparten av gruppene svarer på oppgaven:

Hvorfor jeg synes Powerpoint er et genialt verktøy!

Den andre halvparten svarer på oppgaven:

Hvorfor jeg synes Powerpoint burde vært forbudt i presentasjoner!

Alle skal lage en powerpoint presentasjon på maks 6 bilder som understreker deres gruppes holdning. Disse elementene skal finnes i presentasjonene:
a) en forside med tittel og oversikt over tema i presentasjonen
b) et bilde
c) en lydfil
d) en animasjon
e) en hyperlink til et område på nettet
f) en hyperlink til en av dine egne powerpoint sider

Disse presentasjonene skal vi se igjennom i løpet av siste delen av timene. Alle har 2 minutt til det som skal sies. Altså 20 sekunder på hver side hvis dere bruker maks antall sider.

TIPS: ikke begynn på powerpoint, begynn med å tenke over poengene, strukturere presentasjonen og finne fram linker og illustrasjoner.

fredag, februar 13, 2004

Ledelseskommunikasjon
Informasjon 3, V2004

Så mange spørsmål.... så mange svar...
Deep Thought
42
Trillian
Why 42?


Hva er ledelseskommunikasjon?
Johnsen:
Ledelseskommunikasjon framstår ved at lederrolle-utøvende personer forholder seg til hverandre
- forhold mellom mennesker, som
- ønsker å forbedre disse forholdene med tanke på å skape
- bedre årsaks-virknings forhold mellom felles mål og felles ressurser

Eller:
- kommunikasjonen relaterer mennesker
- ledelseskommunikasjon relaterer mennesker som ønsker å utføre lederadferd, dvs
- den individuelle deltaker,
- nærmiljøet i en form av et ledelsesmiljø og
- virksomheten som helhet i form av forbundne ledelsesmiljø

Kan du tegne opp en modell som beskriver forholdet: relasjoner mellom mennesker og kausalrelasjoner mellom mål og virkning?

Kan du tegne en modell for ulike former for ledelsesutøvere:
Oligarki/multiautokrati (C)
Demokrati (D)
Autokrati (A)
Manipulati (B)

A og C: klassisk hierarkisk modell
B og D: forhold mellom de ulike ledelsesutøvende personene


Nevn noen modeller for ulike typer lederadferd
”Det personlige kors”
”Min, vår og virksomhetens lederadferd”
”det lille kors” (ledelsesmiljøet)


Hva er ”det detaljerte virksomhetskonseptet”? Kan du nevne noen ledd i det?

- Hva er koalisjonssystemet?
- Hva er ledelsessystemet?
- Hva er transformasjonssystemet?
- Hva er det organisatoriske adfærdssystemet?

Hva er kommunikasjonskuben?
Hva inneholder de tre sidene Hvem, Hva og Hvordan i kommunikasjonskuben?
Hva inneholder ledelseskommunikasjonskuben?

Hvilken målsetting har man for ledelseskommunikasjon?

Hva består lederadferd av?

Hildebrandt: Ledelse og kommunikasjon, metaforer og spørsmål om kommunikasjon i organisasjoner


Hvordan er begrepene ledelse, organisasjon og kommunikasjon beslektet?
Hva er i følge Hildebrandt det viktigste ledelsesverktøyet?
Hva er organisasjonens klassiske grunnproblem?

Hva er en struktur, hvilken hensikt tjener en struktur i en organisasjon?
Hva gjør vi/legger vi til rette for, ved å forme en struktur?

Hvorfor er spesialisering et problem innenfor organisasjoner?

Hva er verdier?
Hva er verdibasert ledelse?
Hva bruker vi verdier til?
Hvilke utfordringer fører verdibasert ledelse til?

Finnes det spesielle utfordringer for ledelsen i kompetanseorganisasjoner? (definer kompetanseorganisasjon)
Hva særpreger kunnskapsmedarbeidere i forhold til arbeidere i andre typer arbeid?
Hvilke forhold legger kunnskapsmedarbeidere vekt på?

Hva er innholds- eller kontainerperspektivet innenfor organisasjonsteori?

Hvordan oppfatter Luhmann kommunikasjon?
Hva vil det si at kommunikasjon er et forhold mellom to systemer?
Hva er de tre stegene i en seleksjonsprosess for kommunikasjon?
Hva er det fjerde, som Thyssen innfører?

Hva betyr ”communicare”?

Beskriv elementer ved scenen som kommunikasjon utvikler seg innenfor, og forholdet mellom disse.
1) den talende (nå)
2) den lyttende (nå)
3) de samtalende (nå)
4) samtalens emne
5) Samtalen og dens tilstand

Hva er estetikken i forhold til kommunikasjonen?

Hva er interessentmodellen?
Hva er forholdet mellom kommunikasjon og universelle normer?

Hva er ”den fjerde”?
Hva er forholdet mellom Jeg, du, den tredje og den fjerde?
Hvordan når vi fram til ”den fjerde” – gjennom logikk, fornuft, gyldighet eller fantasi?
Hva betyr vekten på ”den fjerde” for lederen? Hva er lederens første vilkår?

Hva skjer når organisasjonen brukes som metafor for ledelse?
Kan du nevne noen kjente organisasjonsmetaforer?
Hva skjer når kommunikasjon brukes som metafor for ledelse?
- Hva vil et mekanisk perspektiv si?
- Et psykologisk perspektiv?
- Et fortolkings- symbolperspektiv?
- Et system-interaksjonsperspektiv?

Hva er rørpostmodellen for kommunikasjon? Overføringsmetaforen?
Hva vil det si å ha et senderperspektiv på kommunikasjon?
Hva er lederens rolle i en forenklet kanalmetafor?


Hva vil det si å tenke på kommunikasjon som en linse?
Hvordan endrer det synet på kommunikasjonens rolle i organisasjonen?
Hva vil det si å ha et mottakerperspektiv på kommunikasjonen?
Hva er den grunnleggende antakelsen i denne metaforen?
Hvorfor er kommunikasjon ufullstendig?

Hva vil det si å ha et nettverksperspektiv på kommunikasjon? Koblingsmetafor?
Hva er det viktigste skillet i forholdet mellom organisasjon og kommunikasjon fra koblingsmetaforen til kanalmetaforen?
Hvordan definerer nettverksmetaforen organisasjoner?
Hvordan er medlemmene i en organisasjon forbundet til hverandre innenfor nettverksmetaforen?

Hva vil det si for definisjonen av organisasjon å se på kommunikasjon som handling?
Hva er interaksjonssynet på kommunikasjon?
Hva er handlinger i denne sammenhengen?
Hva vil det si at handlinger er interaksjonelle, kontekstavhengige, episodiske og improvisatoriske?

Hva vil det si at kommunikasjon skaper, vedlikeholder, overfører mening i en organisasjon?
Hva vil det si å handle symbolsk?

Hva er trekkene ved et språkperspektiv på kommunikasjon?
Hva vil det si at språket tømmes for mening?
Hva betyr det for organisasjoner når språket tømmes for mening?

Hva vil det si å ha et samtaleperspektiv på kommunikasjon?
Hva betyr det at samtalen – konversasjonen – ses på som essensen og resultatet av organisasjoner?

Visdomsperspektivet
Hva er det?

Et elektronisk syn på kommunikasjon
Har de noen klar og funksjonell beskrivelse av dette?

Kommunikasjon som stillhet
Hvilke rolle spiller stillheten i forhold til kommunikasjon?
Hvorfor er stillheten viktig når vi kommuniserer?
Hva betyr stillheten for lederen i en organisasjon?
Hva betyr det å lytte i ledelse?

Nevn noen trekk ved ledere som organisasjoner har bruk for

mandag, februar 09, 2004

Resepsjonsteori og feministisk kritikk
Reading Guide to Mulvey

søndag, februar 08, 2004

Informasjonskløfter, info 3

røykestopp
Forskning på røykestopp: 2001

Eneste referansen jeg finner på nettet til "consider this" kampanjen

onsdag, februar 04, 2004

Den kommuniserende organisasjonen, 6 feb. 04
Bakgrunn:
Organisasjoner som rasjonelle, naturlige og åpne systemer. Richard W. Scott: Organizations, Rational, Natural and Open Systems, kapittel 2, 3, 4 og 5.

John Kuada og Hans Gullestrup: "Organisationskultur og interkulturel kommunikation i et internationalt perspektiv" i Helle Petersen og Anne Katrine Lund (red): Den Kommunikerende Organisation.
Denne handler først og fremst som organisasjoner som kulturfenomen, og kultur som forklaringsfaktor når kommunikasjon innad i organisasjoner og mellom organisasjoner ikke fungerer. For å forstå organisasjoner på denne måten er det viktig å forstå dem som åpne systemer hvor grensene til omverdenen defineres gjennom samhandling og kommunikasjon, i dette tilfellet kommunikasjon av verdier og felles verdensbilde.


Johan Peter Paludan: "Den Kommunikerende organisation i fremtiden"

Teknologi endrer arbeidsforhold. Et eksempel fra en konflikt mellom Amerikanske og indiske programmerere. Wired magazine issue 12.02, februar 2004: The new face of the silicon age.

En postmoderne kulturoppfatning hos Kuada og Gullestrup (s. 26)?
"Det er mere meningsfuldt, at opfatte enkeltpersoner som individer, der har fragmenterede og vekslende selvopfattelser, skapt af en mangfoldighet af kulturer, hvorved de tilstadighet bliver indfanget i komplekse og undertiden konfliktfyldte roller."

jmf: Lyotard, The Postmodern Condition, kap 1-5