onsdag, januar 25, 2006

Blogging og kunder

Blog på Wikipedia

Om corporate blogging, en blogg
Hvem skriver sjefens blog? - en amerikansk undersøkelse
Blogg og forretningsreiser: er det alltid så lurt å blogge alt?

Nokias strategi - Nokia N90
Marquis blogstrategi, og hva de selv skriver om opplevelsen
Macromedias blogstrategi beskrevet i Wired
Blogcount.com - noen opplysninger om bloggesfæren i USA, ikke opdatert siden april 2005

Naked conversations - ny bok om forholdet mellom foretak og kunder, basert på blogging.

mandag, januar 23, 2006

RSS, XML og informasjonsmating

Hva er RSS for programmerere

Forskjellige nyhetsmatere

En oversikt over hva RSS er fra Wikipedia

Hvordan jeg bruker RSS: Feedburner

Hvordan andre kan lese med RSS: Bloglines

Spesielle blogsøkemotorer:
technorati
the truth laid bear - blog ecosystem
blogdex

søndag, januar 15, 2006

MEV102, semiotikk 1:2

Begreper i semiotikk som vil bli brukt i forelesningen, hentet fra Mediekultur, mediesamfunn, Gripsrud 1999:107

Semiotikk - Tegnteori (av gresk: Semeion = tegn)
Semiologi - Tegnlære (brukt av Ferdinand de Saussure)

Dette er læren om hvordan vi forstår (eller misforstår) budskap.

Ferdinand de Saussure: sveitsisk lingvist
Tegnet består av
Materielt uttrykk = (fransk: Signifiant, engelsk: signifier)
Immaterielt innhold = (signifiè, signified)

Materielt uttrykk: selve tegnet, som kan være synlig eller hørbart eller på andre måter sansbart. Vi forbinder ofte skrift og skilt som tegn, men alle sansbare objekter kan brukes til år formidle mening, og dermed framstå som tegn.

Immaterielt innhold: Det tegnet står for, idèen som det formidler.

Kode: En regel eller konvensjon som forbinder et uttrykk med et innhold.

Koden er tillært, vi har altså lært hvordan vi skal oppfatte tegn. Det tidspunktet hvor du forstår at du lærer å tolke tegn er når du lærer å lese, men før den tid - og etter - skjer mye av læringen i en konstant, umerkelig prosess.

Arbitrære tegn = Ingen umiddelbar sammenheng mellom tegn og innhold. F.eks: Ordet sykkel som representerer selve sykkelen. Ordet har ingen annen forbindelse med objektet enn at vi har blitt enige om at ordet viser til objektet.

Andre typer tegn er tegn som etterligner objektet (bilde, lydherming), eller tegn som er resultat av objektet (fotspor, røyk).

Konvensjonelt forhold: vi har lært at det er et forhold mellom uttrykket og innholdet.

Motivert forhold: mer umiddelbar gjenkjennelse av forholdet mellom uttrykket og objektet.

Persepsjonskoder: oppfattelseskoder, regler for eksempel for hvordan et fotografi eller en tegning skal leses/ oppfattes.

Louis Hjelmslev, dansk lingvist.
Denotasjon: direkte betydning
Konnotasjon: indirekte betydning

Denotasjon: Dette er strekene på papiret, formen som gjengir en figur i et fotografi, lyden som strømmer fra høytalerne, fargene på skjermen.

Konnotasjon: Dette er den kulturelt betingede betydningen av tegnet, ordet vi leser når strekene former bokstaver, sykkelen vi kjenner igjen på bildet.

Forholdet mellom disse er foranderlig og kulturelt bestemt, og forståelsen er avhengig av den individuelle leserens barkgrunn.

Roland Barthes: Fransk litteratur- og kunstforsker
Demonstrerte hvordan skillet mellom denotasjon og konnotasjon kan brukes i tekstanalyse.

Pragmatisk dimensjon: situasjonsbestemt betydning - kommunikasjonen bestemt av sted og formål både for sender og mottaker.

Kultur defineres som kodefellesskap

Språket er et system av forskjeller - forskjeller som konstituerer betydning. Språket både inkluderer og utelukker betydninger: STOL er ikke SOL - stol er noe vi kan sitte på, men det er ikke en sofa, som er noe mange kan sitte på. Sol er noe på himmelen som skinner, men det er ikke måne eller stjerne, som skinner uten å varme. På norsk har vi mange presise ord for snø og for stein, men eskimoene har enda flere ord for snø enn vi har.

Charles Saunders Peirce: Amerikansk filosof, fysiker og matematiker
Semiotikk
Tegn er alt som på en eller annen måte står for noe annet for noen i en eller annen forstand. Alt er tegn.

Oppfatningen av hesten er oppfatningen av heste-tegnet, og alle deler av persepsjonen av hesten er med på å sette sammen heste-tegnet.

Tegnet forholdet seg til et objekt og en interpretant.
Tegnet: tegning av sol
Objektet: vår ide om sola
Interpretanten: forståelsen av at tegningen er av ei sol: dette betyr sol.

Nytt tegn: vi vet at sola er ei stjerne
nytt objekt: vår ide om stjerner
ny interpretant: vår forståelse av at ei sol er ei stjerne og at bildet av sola kan bety stjerne.

Nytt tegn: Vi vet at det finnes andre ting som omtales som stjerner.
nytt objekt: stjerner er filmstjerner
ny interpretant: vår forståelse av at stjerne kan bety en filmstjerne

Uendelig semiose: stadig nye fortolkninger av et tegn, tegn har ingen endelig eller absolutt mening.

Peirce's tre tegntyper
Symbol: arbitrær, konvensjonell sammenheng - vi har lært at bokstavene s y k k e l satt i en bestemt rekkefølge betyr "den dingsen som vi sitter på også tråkker vi også går det framover, helst på to hjul."

Ikon: likhet - vi ser at tegnet minner om det det viser til, et bilde av en sykkel kan hjelpe oss å gjenkjenne sykkelen i andre sammenhenger.

Indeks: kausal relasjon - årsak/virkning forhold - tegnet er et resultat av det det peker mot, et sykkelspor i grusen antyder at en sykkel har kjørt forbi.

Genre i semiotisk forstand
Genren (genus - familie) styrer hvilket sett av tegn som kan kombineres på bestemte måter.

Syntagme: forløpsdimensjonen i en tekst, hva skjer i hvilken rekkefølge.
Paradigme: de mindre delene som syntagmet er satt sammen av.

Christian Metz: paradigmene består av en rekke enheter som konkurrerer om plass i den syntagmatiske rekken (se Gripsrud 1999:124 for presis referanse).

Roland Barthes - Bildets retorikk
Forankring: den verbale teksten hjelper til med å bestemme hvilken betydning bildet skal ha - hvilken tolkning som er hovedfunksjonen. NB: bildet kan også forankre verbalteksten.
Avløsning: den verbale teksten fyller ut det som bildet ikke sier.

Kultur: kodefellesskap

_____________________
noen interessante artikler:
Semiotikk er uunnværlig, i Apollon

Semiotikk i Wikipedia

mandag, januar 09, 2006

Mobil og kunst


subway_art15
Originally uploaded by Rotill.
Dette er en dekorasjon fra Subwayen i New York, om jeg ikke husker helt feil er dette Prince Street. Som dere ser er alle personene helt fokusert på mobilene sine!

mobiles


mobiles
Originally uploaded by Rotill.
En rask innsamling i klassen, og så er vi alle representert gjennom mobiltelefonene våre.

Njål


Njål
Originally uploaded by Njaal.
Njål arbeider på S107

Overtalelse og lydighet

INF202/213

Dagens tekst er hentet fra Guadagno, Rosanna og Robert Cialdini (2005): "Online persuasion and compliance: social influence on the Internet and beyond".

De har gjort udnersøkelser på nettet og kommet fram til:
Gode argument er bedre enn dårlige argument.
Gode argument med pen grafikk og pene bilder til er bedre enn gode argument med kjedelig grafikk. Dette gjelder særlig for menn. Kvinner ble mindre påvirket av utseendet.
Ansikt-til-ansikt var bedre for overtalelse enn email. Dette gjaldt særlig kvinner. Menn hadde like stor grad av overtalelse i begge tilfelle.
Ansikt-til-ansikt overtalelse virker dårligere for menn hvis de oppfatter den de snakker med som en konkurrent.
Både menn og kvinner er mer tilbøyelig til å gjøre det de blir bedt om på email dersom brevet har selskap av et bilde av en kvinne. Menn har en sterkere reaksjon på dette enn kvinner.
Det er mer sannsynlig at en gruppe vil adlyde en autoritet enn en de ser på som likeverdig, også når det gjelder email fra disse.
Et individ er mer tilbøyelig til å si seg enig/adlyde hvis de allerede har gått med på en liten ting som antyder at de burde være enige. Dette gjelder i større grad amerikanskfødte enn asiater.

torsdag, januar 05, 2006

Blogging 2006

Bloggene vi bruker til å utforske og drøfte den teknologiske allmenningen finner dere her:
mobilitet
Digitalt demokrati

Torill's kommentarblogg

Nye media - INF202/213

Smart Mobs - elektroniske media for sosialt samarbeid og bevegelse

Mobiltelefonen og folkemassene: friheten fra sosiale strukturer og trekk ved teknologiutviklingen. shibuya krysset

Teknologier for samarbeid: den elektroniske allmenningen, hacking, microsoft, Unix, GNU og linux

Computersvermer: fildeling, snylting og allmenningens tragedie

Oppmerksomme omgivelser: Virkeligheten blir forbedret gjennom kontinuerlig tilgjengelig informasjon. Flytter informasjon som ellers ikke er tilgjengelig for det menneskelige sanseapparatet innenfor menneskelige frekvenser.

Allestedsnærværende datamaskiner: lagret informasjon er alltid tilgjengelig når et altomsluttende nett vet hvem du er.

Spohrer , Cooltown og "calm technology" - tilbaketrukket teknologi - teknologi som går i ett med omgivelsene og vi tar for gitt.

Tags - kontrollen over metadata.

Smart people - smarte mennesker: smart teknologi informerer og dermed assisteer og forsterker den menneskelige intelligensen (ref engelbart - Augmenting human intellect.)

Ryktesystemet: en økonomi basert på omdømme. Eksempel: Amazon og deres bruk av lister, anmeldelser etc

Slashdot og Wired - Mennesker deler informasjon for å få tilbake sosial status og bedre omdømme. Sosiale spill forsterker den elektroniske allmenningen.

Anonym allmenning: Wikipedia

Trådløse lappetepper: NYCwireless og Bryant Park

MESHnetworks og Bluetooth - ulike teknologier for å forbinde kommunikasjonsteknologi uten sentrale sendere og servere

Politisk endring i Fillipinene: Generasjon txt mobiliserer en million demonstranter og feller president Joseph Estrada

Netwar, Battle of Seattle, mobiltelefonbruk i opptøyene i Paris

NYC celebrity sightings - nettverk som rapporterer hvor berømthetene er