tirsdag, mai 22, 2007

Blogging og en ny medieverden

Noen notater til et nettforedrag.

Jill Walker's definisjon av blogging.

Ture Schwebs og Helge Østbye: Media i Samfunnet,2 utgave, s 23:
Massekommunikasjon tyder at bodskap blir formidla frå ein eller få sendarar til mange mottakarar, og at formidlinga føregår ved hjelp av eit medium.

Massemedia er dei organisasjonane og den teknologien som produserer og spreier bodskap slik at store grupper mottakarar tek imot same bodskap på tilnærma same tid.


Mange til mange prinsippet på Wikipedia.
Many-to-many is also a term that describes the third major Internet computing paradigm. The initial Internet applications of e-mail and FTP are characterized as "one-to-one," because they are primarily communication means from one individual to another.

With the advent of the World Wide Web, one can display information on a Web site that is accessible by many others. Thus we have the second paradigm one-to-many.

With developments such as file sharing, blogs, Wiki, and tagging, a new set of Internet applications enable

people to both contribute and receive information and,
information elements can be interlinked across different Web sites. This kind of Internet application shows the beginning of the "many-to-many" paradigm.
With the evolution to the full "many-to-many" computing paradigm, people can input and receive information to and from the Internet; they will be able to connect and communicate dynamically within a flexibly formed scope; there will be no artificial boundary between information and communication tools, and the definition of "many" will go well beyond people to include entities such as organizations, products, processes, events, concepts and so on.


Norsk mediebruk: nettet 2006

Hvem eier informasjonen? Eksempelet Facebook.

mandag, mai 07, 2007

Blogging, en medieboble?

Dave Winer Scripting News 10 år

Blogghistorie på Wikipedia

Justin Hall på Wikipedia
Justin Halls blog

Blogger.com, Evan Williams og Meg Hourihan.

Six Apart, firmaet bak Movable Type.

technorati.com - søkemotor som følger hva som skjer i blogger.

Norske blogger
Norske Blogger: en brukerstyrt tjeneste hvor medlemmer legger inn linker til blogginnlegg.

Nettdagbok.no er et norsk bloggested

VGbloggene
... makabert for noen, vakker tristesse for oss... En vakker og uendelig trist fortelling om å miste et spebarn.

Onkel Deilig - innlegg fra en fyr som helt klart må ha problemer med pikkstørrelse, feminister, goths og middelaldrende damer med fargerike sjal og en forkjærlighet for utenlandsk mat og vin.

Hvorfor gror det hår i skrævet? - humoristisk gjengivelse av en temmelig absurd samtale.

Dagbladetbloggene: blogging.no

blogging som journalistikk
2002: Annenberg School of journalism, Online Journalism Review diskuterer blogging som journalistikk i 2002. Flere artikler fra OJR om blogging.

2003: Nieman rapport om blogger og journalistikk

Christopher Allbritton: Back to Iraq

2004: Bloggere blir akkreditert som journalister ved de demokratiske partimøtet i Boston før presidentvalget.

2005: Not all that hot - blogging viser seg å ikke være et spesielt godt kjent uttrykk.

WEB 2.0
Tim O'Reilly
- det nye nettet

mandag, april 23, 2007

MEV102, semiotikk

Begreper i semiotikk som vil bli brukt i forelesningen, hentet fra Mediekultur, mediesamfunn, Gripsrud 1999:107

Semiotikk - Tegnteori (av gresk: Semeion = tegn)
Semiologi - Tegnlære (brukt av Ferdinand de Saussure)

Dette er læren om hvordan vi forstår (eller misforstår) budskap.

Ferdinand de Saussure: sveitsisk lingvist
Tegnet består av
Materielt uttrykk = (fransk: Signifier, engelsk: signifier)
Immaterielt innhold = (signifiè, signified)

Materielt uttrykk: selve tegnet, som kan være synlig eller hørbart eller på andre måter sansbart. Vi forbinder ofte skrift og skilt som tegn, men alle sansbare objekter kan brukes til år formidle mening, og dermed framstå som tegn.

Immaterielt innhold: Det tegnet står for, idèen som det formidler.

Kode: En regel eller konvensjon som forbinder et uttrykk med et innhold.

Koden er tillært, vi har altså lært hvordan vi skal oppfatte tegn. Det tidspunktet hvor du forstår at du lærer å tolke tegn er når du lærer å lese, men før den tid - og etter - skjer mye av læringen i en konstant, umerkelig prosess.

Arbitrære tegn = Ingen umiddelbar sammenheng mellom tegn og innhold. F.eks: Ordet sykkel som representerer selve sykkelen. Ordet har ingen annen forbindelse med objektet enn at vi har blitt enige om at ordet viser til objektet.

Andre typer tegn er tegn som etterligner objektet (bilde, lydherming), eller tegn som er resultat av objektet (fotspor, røyk).

Konvensjonelt forhold: vi har lært at det er et forhold mellom uttrykket og innholdet.

Motivert forhold: mer umiddelbar gjenkjennelse av forholdet mellom uttrykket og objektet.

Persepsjonskoder: oppfattelseskoder, regler for eksempel for hvordan et fotografi eller en tegning skal leses/ oppfattes.

Louis Hjelmslev, dansk lingvist.
Denotasjon: direkte betydning
Konnotasjon: indirekte betydning

Denotasjon: Dette er strekene på papiret, formen som gjengir en figur i et fotografi, lyden som strømmer fra høytalerne, fargene på skjermen.

Konnotasjon: Dette er den kulturelt betingede betydningen av tegnet, ordet vi leser når strekene former bokstaver, sykkelen vi kjenner igjen på bildet.

Forholdet mellom disse er foranderlig og kulturelt bestemt, og forståelsen er avhengig av den individuelle leserens barkgrunn.

Roland Barthes: Fransk litteratur- og kunstforsker
Demonstrerte hvordan skillet mellom denotasjon og konnotasjon kan brukes i tekstanalyse.

Pragmatisk dimensjon: situasjonsbestemt betydning - kommunikasjonen bestemt av sted og formål både for sender og mottaker.

Kultur defineres som kodefellesskap

Språket er et system av forskjeller - forskjeller som konstituerer betydning. Språket både inkluderer og utelukker betydninger: STOL er ikke SOL - stol er noe vi kan sitte på, men det er ikke en sofa, som er noe mange kan sitte på. Sol er noe på himmelen som skinner, men det er ikke måne eller stjerne, som skinner uten å varme. På norsk har vi mange presise ord for snø og for stein, men eskimoene har enda flere ord for snø enn vi har.

Charles Saunders Peirce: Amerikansk filosof, fysiker og matematiker
Semiotikk
Tegn er alt som på en eller annen måte står for noe annet for noen i en eller annen forstand. Alt er tegn.

Oppfatningen av hesten er oppfatningen av heste-tegnet, og alle deler av persepsjonen av hesten er med på å sette sammen heste-tegnet.

Tegnet forholdet seg til et objekt og en interpretant.
Tegnet: tegning av sol
Objektet: vår ide om sola
Interpretanten: forståelsen av at tegningen er av ei sol: dette betyr sol.

Nytt tegn: vi vet at sola er ei stjerne
nytt objekt: vår ide om stjerner
ny interpretant: vår forståelse av at ei sol er ei stjerne og at bildet av sola kan bety stjerne.

Nytt tegn: Vi vet at det finnes andre ting som omtales som stjerner.
nytt objekt: stjerner er filmstjerner
ny interpretant: vår forståelse av at stjerne kan bety en filmstjerne

Uendelig semiose: stadig nye fortolkninger av et tegn, tegn har ingen endelig eller absolutt mening.

Peirce's tre tegntyper
Symbol: arbitrær, konvensjonell sammenheng - vi har lært at bokstavene s y k k e l satt i en bestemt rekkefølge betyr "den dingsen som vi sitter på også tråkker vi også går det framover, helst på to hjul."

Ikon: likhet - vi ser at tegnet minner om det det viser til, et bilde av en sykkel kan hjelpe oss å gjenkjenne sykkelen i andre sammenhenger.

Indeks: kausal relasjon - årsak/virkning forhold - tegnet er et resultat av det det peker mot, et sykkelspor i grusen antyder at en sykkel har kjørt forbi.

Genre i semiotisk forstand
Genren (genus - familie) styrer hvilket sett av tegn som kan kombineres på bestemte måter.

Syntagme: forløpsdimensjonen i en tekst, hva skjer i hvilken rekkefølge.
Paradigme: de mindre delene som syntagmet er satt sammen av.

Christian Metz: paradigmene består av en rekke enheter som konkurrerer om plass i den syntagmatiske rekken (se Gripsrud 1999:124 for presis referanse).

Roland Barthes - Bildets retorikk
Forankring: den verbale teksten hjelper til med å bestemme hvilken betydning bildet skal ha - hvilken tolkning som er hovedfunksjonen. NB: bildet kan også forankre verbalteksten.
Avløsning: den verbale teksten fyller ut det som bildet ikke sier.

Kultur: kodefellesskap

_____________________
noen interessante artikler:
Semiotikk er uunnværlig, i Apollon

Semiotikk i Wikipedia

mandag, februar 12, 2007

Kjønnsperspektiver MEV102 13 feb

Feministisk kritikk slik det er på pensum for MEV102 er nært knyttet sammen med resepsjonsteori og bruksstudier. Jeg vil derfor til forelesningen tirsdag 13 februar trekke inn Ingunn Hagen i tillegg til Anne Jerslev, Tone Kolbjørnsen og Janice Radway. Oppbyggingen av forelesningen blir som følger:

Resepsjonsteori og bruksstudier: Ingunn Hagen

Kjønn og Filmopplevelse: Tone Kolbjørnsen
I denne sammenhengen: en guide til Laura Mulvey om film og kino

Tilskuerbegrepet i feministisk psykosemiotikk: Anne Jerslev. Spesielt interesserte anbefales å se David Lynch: "Blue Velvet". Ikke så veldig interesserte kan også ha glede av å se en god film.

Kvinner leser kjærlighetsromaner: Janice Radway