søndag, april 25, 2004

Organisasjonsteori 1:3

Max Weber: 1864 - 1920
Robert Michels: 1876 - 1936


Teksten på transparentene:

· Kennedy hadde bare tre alternativer for å reagere under Cuba-krisen: en blokade av sjøfarten, et ”kirurgisk” luftangrep og en massiv invasjon av selve landet. Ikke fordi det ikke var teoretisk mulig å reagere på andre måter, men fordi dette var de viktigste organiseringsrutinene Pentagon hadde utarbeidet.

· Selv om vi vil ha ”helse” når vi går til legen, er det vi får ”behandling”. Klientene blir oppfordret til å se på dette som synonymer, sev om det ikke trenger å være noen sammenheng. Noen ganger kan behandling føre til dårligere helse.

· Mens de fleste tror skolen er til for å gi mer kunnskap og ferdigheter til studentene, kan den viktigste funksjonen like gjerne være å forberede studentene på å ta en underdanig rolle i det organiserte samfunnet, å bli pålitelige ansatte

· Organisasjonene påvirker medlemmene kanskje bare i liten grad, men vil fremdeles ha innflytelse i enkelte situasjoner fordi de utrykker og eksemplifiserer målrettet og ansvarlig handling. De uttrykker rasjonalitet, og synliggjør hvordan ressurser utnyttes i forhold til et mål, for eksempel et politisk mål.

-------------

Kjennetrekk ved organisasjoner

De fleste organisasjoner blir sett på som:

Sosiale strukturer skapt av individer for felles oppfølging og streben mot spesifikke mål.Alle organisasjoner har noen felles problemer

Alle må definere og redefinere sine hensikter og mål

Alle må oppmuntre deltakerne til å bidra med sine tjenester

Alle må kontrollere og koordinere disse bidragene

Ressurser må høstes fra omgivelsene og produkter og tjenester må bli spredd

Deltakerne må velges, trenes og erstattes

Det må eksistere en funksjonell enighet med omgivelsene/naboene

I tillegg kommer organisasjonenes forbannelse: ikke alle ressursene kan være tilegnet målet, organisasjonen må også bruke ressurser på å vedlikeholde seg selv. I noen tilfeller blir organisasjonen målet.
------------------------

Flat struktur – få ledd i hierarkiet, mye makt til deltakerne, kort vei til beslutningstakerne, mye ansvar delegert til alle medlemmene

Hierarkisk struktur – mange ledd i ledelsen, klare kommandolinjer, lite selvstendighet hos deltakerne, klare maktforhold

Prosjekt: midlertidige grupper på tvers av kommandolinjer og etablerte organisasjonsstrukturer

Matrix: både vertikale og horisontale samarbeids- og kommandolinjer (s. 242)

Nettverk: løse allianser av organisasjoner: små grupper med egne prosjekt samarbeider med andre som har lignende eller parallelle mål. (s. 281)

-------------------

Å definere begrepet organisasjon

Den rasjonelle definisjonen s. 27:
Organizations are collectivities oriented to the pursuit of relatively specific goals and exhibiting highly formalised social structure.

En naturlig system definisjon:
Organizations are collectivities whose participants are pursuing multiple interests, both disparate and common, but who recognize the value of perpetuating the organization as an important resource. The informal structure of relations that develops among participants is more influential in guiding the behavior of participants than is the formal structure.

En åpen system definisjon s. 29:
Organizations are congeries of interdependent flows and activities linking shifting coalitions of participants embedded in wider material-resource and institutional environments.

----------------------------

Definisjonen av byråkrati i dag: Byråkrati er definert som eksistensen av en spesialisert administrativ stab.

Webers definisjon: Byråkrati viser til en spesiell type administrativ struktur, utviklet i samband med den rasjonelle-legale typen av autoritet.

· Fast deling av arbeid mellom deltakerne
· Et hierarki av kontor
· Et sett med generelle regler som styrer oppførselen
· Skiller det personlige ut fra offisielle områder og rettigheter
· Personalet velges på basis av tekniske kvalifikasjoner
· Ansettelse/jobb sett på som en karriere av deltakerne

--------------------------------

McGregor, s 64

Teori X: en teori innenfor administrasjonstenkningen
Teori Y – en teori innenfor den naturlige org. Teorien

Teori X:
· Individer misliker å arbeide, og vil forsøke å unngå det
· Derfor må folk flest bli overtalt, styrt og truet med straff for å få dem til å anstrenge seg for å oppnå individuelle mål.
· Gjenomsnittsmennesket foretrekker å bli styrt, ønsker å unngå ansvar, har få ambisjoner og ønsker trygghet framfor alt annet.

Teori Y:
· De fleste mennesker misliker ikke arbeid i utgangspunktet, å bruke energi i arbeidet er like naturlig som å leke eller hvile.
· Ekstern kontroll og trusselen om straff er ikke den eneste måten for en organisasjon å motivere medlemmene til å arbeide fot å oppnå sine mål
· Den viktigste belønningen henger sammen med tilfredsstillelsen av jeg-et og selvrealiserende mål.

----------------------------------

Parson’s AGIL skjema (s 73)

Adaptation – problemet med å finne tilstrekkelige ressurser
Goal attainment – problemet med å sette og implementere mål
Integration – problemet med å opprettholde solidaritet og koordinering mellom underenhetene i et system
Latency – problemet med å skape, vedlikeholde og overføre systemets kultur og verdier