torsdag, mai 06, 2004

Organisasjonsteori 2:3
Det jeg klarte å forberede av over-header, men aldri fikk laget og vist:

Endring

Omgivelser Organisasjon
Organisasjon Omgivelser


1) organisasjoners fødsel og død defineres på mange flere måter enn organismers.

2) Organisasjonens potensielle udødelighet.

3) Mangelen på klare foreldre til organisasjonen.

4) fraværet av genetisk overføring av informasjon i organisasjonens verden.

5) Den lagdelte, delvis oppløselige strukturen i strukturen i formelle organisasjoner.

6) De store ulikehetene innenfor en organisasjonspopulasjon (skole og skole kan være svært ulike organisasjoner).

7) Organisasjonens evne til å endre seg selv, og dermed bytte populasjon (fra barnehage til skole, fra skole til restaurant – jamie oliver).

8) Organisasjonens store evne til å forme sine egne omgivelser (arbeiderpartiet).

Ut fra institusjonsperspektivet (institusjonen som organisasjon med egen karakter) springer begrepet organisasjonelle felt
Dette skilles fra organisasjonelle domener ved:

Domene – tjenester, klienter, rekkevidde

Felt – samling av gjensidig avhengige organisasjoner med felles regler, normer og meningssystem.


Ikke all realitet er sosialt konstruert. Det finnes hva Searle kaller ”harde fakta”: Verden av fysiske objekter og naturlover. Men det finnes også en rekke sosiale fakta som bare er fakta gjennom menneskelig enighet, for eks:
Språksystemene
Juridiske institusjoner
Pengesystemer
Nasjonale grenser

Sosiale forhold som favoriserer utviklingen av organisasjoner
1) Utdanning
2) urbanisering
3) pengeøkonomi
4) politisk revolusjon
5) økt differensiering mellom roller
6) tildeling av roller ut fra kompetanse heller enn personlige trekk
7) Økt uenighet mellom sosiale grupper om hva som er viktige mål
8) konkurranse mellom sosiale grupper om ressurserPlan – bevisst handling
Ploy – planlagt for å forvirre andre
Pattern – et vedvarende mønster av handlinger
Position – handlingsrommet
Perspective – en måte å se på verden


s. 294, Scott