søndag, mai 08, 2005

Britiske Kulturstudier

Tirsdag 10 mai, 08.15

Stuart Hall fra Jamaica, leder for Birminghamskolen på 70-tallet, og forfatter av den sentrale artikkelen encoding/decoding.

Frankfurterskolen og sammenhengen til Birminghamskolen.

Raymond Williams beskrevet av Johns Hopkins guide to literary theory and criticism

En definisjon av ideologi

Fra Filton College - some critical concepts:
hegemony. The word hegemony derives from the Greek term egemonia or emenon, meaning leader, ruler of political predominance. The Italian marxist Antonio Gramsci developed this concept as a refinement of marxist notions of ideology, demonstrating the psychocultural aspects of control, and the role of cultural institutions within this. True control, Gramsci believed, is achieved bot by coercion but by gaining the people's consent for this control. This is not done by the army but through the social and cultural realms where it is more effectively invisible, more pervasive. Hegemony 'saturates' even what we think of as 'common sense' as it becomes part of our lived system of meanings and values. The concept is central to Althusser's Gramscian redefinition of ideology in the 1970s.


Fra boka: Ingunn Hagen: Medias Publikum, s 77:
Eit anna sentralt omgrep for "Cultural studies" forskarar i denne samanhengen var hegemoniomgrepet. Hegemoniomgrepet til den tialienske marxisten Gramsci refererer til den dominerande eller herskande ideologien. Men desse oppfatningane blir ikkje oppfatta som ideologi. Hegemoni betyr at nokre, ofte ein elite, bestemmer den rådande ideologien, medan allmenta tek han for gitt. Dette held ved lag eit klassedelt samfunn, der ein klasse dominerer. Hegemoni inneber at den eksisterande maktfordelinga og verdiane verkar nøytrale og naturlege; dei blir tekne for gitt. Hegemoni er derfor ei form for dominerande ideologi, som ikkje blir opplevd som påtvungen, men som eksisterer som ei semje det ikkje er grunn til å stilla spørsmål ved.


Stuart Halls Encoding/decoding modell