mandag, september 07, 2009

Inf111, Rettsstat og demokrati

Borgernes rettigheter, nedfelt i Grunnloven.

Faktaside om menneskerettighetene fra FN-sambandet.

Krav for statsborgerskap i Norge.

Definisjon av makt:
En klassisk definisjon av makt er gitt av Robert Dahl: ”A har makt over B i den grad han kan få B til å gjøre noe han ellers ikke ville ha gjort.” (jfr. Østerud 1991:38). Dahls definisjon setter fokus på beslutningsatferd i saker der interessekonflikten er åpenbar. A og B har ulike interesser i en bestemt sak, og ved hjelp av en eller annen form for maktbruk søker A å endre Bs beslutningsatferd.

I boken Makt og avmakt, fra den første maktutredningen, drøfter Hernes maktbegrepet inngående. Kjernen i hans maktdefinisjon er ”evnen til å realisere sine interesser” (Hernes 1975:15; jfr. Nordby 2000:22). Hernes tar utgangspunkt i Dahls definisjon, men fremhever at aktørene – A og B – samhandler. Det finnes en relasjon mellom dem. Det er dette Hernes velger å kalle "maktens forbindelsesaspekt": A sies å ha makt over B når A har ”kontroll over de ressurser som kreves for å avgjøre utfall som aktørene har interesse av.”

Dahls definisjon åpner for mange ulike typer maktbruk – spørsmålet er hvordan A får B til å gjøre noe annet enn B ellers ville ha gjort. Makt kan utøves ved eksempelvis å overtale, true eller ved å gi en aktør informasjon om beslutningsrelevante forhold. Å true eller love er to sider av samme sak. Essensen er at A fremsetter betingete utsagn om belønning og/eller straff som endrer Bs beslutningskalkyle.
Hentet fra Anne Therese Gullberg og Leif Helland (2003)

Utøvende makt: regjeringen.

Lovgivende makt: Stortinget.

Dømmende makt: Domstolene.

Føderalt styresett: Eksempel Sveits

Stortingsvalg

Sivilombudsmannen

Menneskerettsrådet - human rights council
Kritikk mot menneskerettsrådet i Norge og media.

Riksrevisjonen

Kringkastingsrådet

Valgkommisjoner: Moldavia, Zimbabwe, Ukraina.

Varslere

Minoriteter

Offentlighetsprinsippet

Alan Greenspan - Amerikansk sentralbanksjef eller Chairman of the Federal Reserve.