torsdag, februar 10, 2005

Organisasjon og ledelse

Inf201, Den Kommunikerende Organisation, Erik Johnsen og Steen Hildebrandt.

Hvis dere kan svare på denne rekken av spørsmål skulle dere være ganske sikre på å ha fått med det viktigste fra denne delen av pensum:


Hva er ledelseskommunikasjon?
Johnsen:
Ledelseskommunikasjon framstår ved at lederrolle-utøvende personer forholder seg til hverandre
- forhold mellom mennesker, som
- ønsker å forbedre disse forholdene med tanke på å skape
- bedre årsaks-virknings forhold mellom felles mål og felles ressurser

Eller:
- kommunikasjonen relaterer mennesker
- ledelseskommunikasjon relaterer mennesker som ønsker å utføre lederadferd, dvs
- den individuelle deltaker,
- nærmiljøet i en form av et ledelsesmiljø og
- virksomheten som helhet i form av forbundne ledelsesmiljø

Kan du tegne opp en modell som beskriver forholdet: relasjoner mellom mennesker og kausalrelasjoner mellom mål og virkning?

Kan du tegne en modell for ulike former for ledelsesutøvere:
Oligarki/multiautokrati (C)
Demokrati (D)
Autokrati (A)
Manipulati (B)

A og C: klassisk hierarkisk modell
B og D: forhold mellom de ulike ledelsesutøvende personene


Nevn noen modeller for ulike typer lederadferd
”Det personlige kors”
”Min, vår og virksomhetens lederadferd”
”det lille kors” (ledelsesmiljøet)


Hva er ”det detaljerte virksomhetskonseptet”? Kan du nevne noen ledd i det?

- Hva er koalisjonssystemet?
- Hva er ledelsessystemet?
- Hva er transformasjonssystemet?
- Hva er det organisatoriske adfærdssystemet?

Hva er kommunikasjonskuben?
Hva inneholder de tre sidene Hvem, Hva og Hvordan i kommunikasjonskuben?
Hva inneholder ledelseskommunikasjonskuben?

Hvilken målsetting har man for ledelseskommunikasjon?

Hva består lederadferd av?

Hildebrandt: Ledelse og kommunikasjon, metaforer og spørsmål om kommunikasjon i organisasjoner


Hvordan er begrepene ledelse, organisasjon og kommunikasjon beslektet?
Hva er i følge Hildebrandt det viktigste ledelsesverktøyet?
Hva er organisasjonens klassiske grunnproblem?

Hva er en struktur, hvilken hensikt tjener en struktur i en organisasjon?
Hva gjør vi/legger vi til rette for, ved å forme en struktur?

Hvorfor er spesialisering et problem innenfor organisasjoner?

Hva er verdier?
Hva er verdibasert ledelse?
Hva bruker vi verdier til?
Hvilke utfordringer fører verdibasert ledelse til?

Finnes det spesielle utfordringer for ledelsen i kompetanseorganisasjoner? (definer kompetanseorganisasjon)
Hva særpreger kunnskapsmedarbeidere i forhold til arbeidere i andre typer arbeid?
Hvilke forhold legger kunnskapsmedarbeidere vekt på?

Hva er innholds- eller kontainerperspektivet innenfor organisasjonsteori?

Hvordan oppfatter Luhmann kommunikasjon?
Hva vil det si at kommunikasjon er et forhold mellom to systemer?
Hva er de tre stegene i en seleksjonsprosess for kommunikasjon?
Hva er det fjerde, som Thyssen innfører?

Hva betyr ”communicare”?

Beskriv elementer ved scenen som kommunikasjon utvikler seg innenfor, og forholdet mellom disse.
1) den talende (nå)
2) den lyttende (nå)
3) de samtalende (nå)
4) samtalens emne
5) Samtalen og dens tilstand

Hva er estetikken i forhold til kommunikasjonen?

Hva er interessentmodellen?
Hva er forholdet mellom kommunikasjon og universelle normer?

Hva er ”den fjerde”?
Hva er forholdet mellom Jeg, du, den tredje og den fjerde?
Hvordan når vi fram til ”den fjerde” – gjennom logikk, fornuft, gyldighet eller fantasi?
Hva betyr vekten på ”den fjerde” for lederen? Hva er lederens første vilkår?

Hva skjer når organisasjonen brukes som metafor for ledelse?
Kan du nevne noen kjente organisasjonsmetaforer?
Hva skjer når kommunikasjon brukes som metafor for ledelse?
- Hva vil et mekanisk perspektiv si?
- Et psykologisk perspektiv?
- Et fortolkings- symbolperspektiv?
- Et system-interaksjonsperspektiv?

Hva er rørpostmodellen for kommunikasjon? Overføringsmetaforen?
Hva vil det si å ha et senderperspektiv på kommunikasjon?
Hva er lederens rolle i en forenklet kanalmetafor?


Hva vil det si å tenke på kommunikasjon som en linse?
Hvordan endrer det synet på kommunikasjonens rolle i organisasjonen?
Hva vil det si å ha et mottakerperspektiv på kommunikasjonen?
Hva er den grunnleggende antakelsen i denne metaforen?
Hvorfor er kommunikasjon ufullstendig?

Hva vil det si å ha et nettverksperspektiv på kommunikasjon? Koblingsmetafor?
Hva er det viktigste skillet i forholdet mellom organisasjon og kommunikasjon fra koblingsmetaforen til kanalmetaforen?
Hvordan definerer nettverksmetaforen organisasjoner?
Hvordan er medlemmene i en organisasjon forbundet til hverandre innenfor nettverksmetaforen?

Hva vil det si for definisjonen av organisasjon å se på kommunikasjon som handling?
Hva er interaksjonssynet på kommunikasjon?
Hva er handlinger i denne sammenhengen?
Hva vil det si at handlinger er interaksjonelle, kontekstavhengige, episodiske og improvisatoriske?

Hva vil det si at kommunikasjon skaper, vedlikeholder, overfører mening i en organisasjon?
Hva vil det si å handle symbolsk?

Hva er trekkene ved et språkperspektiv på kommunikasjon?
Hva vil det si at språket tømmes for mening?
Hva betyr det for organisasjoner når språket tømmes for mening?

Hva vil det si å ha et samtaleperspektiv på kommunikasjon?
Hva betyr det at samtalen – konversasjonen – ses på som essensen og resultatet av organisasjoner?

Visdomsperspektivet
Hva er det?

Et elektronisk syn på kommunikasjon
Har de noen klar og funksjonell beskrivelse av dette?

Kommunikasjon som stillhet
Hvilke rolle spiller stillheten i forhold til kommunikasjon?
Hvorfor er stillheten viktig når vi kommuniserer?
Hva betyr stillheten for lederen i en organisasjon?
Hva betyr det å lytte i ledelse?

Nevn noen trekk ved ledere som organisasjoner har bruk for.