tirsdag, februar 22, 2005

Organisasjonsteori

Mary Jo Hatch
Informasjon 112

Definisjoner av organisasjon

Definisjoner på paradigme
A set of assumptions, concepts, values, and practices that constitutes a way of viewing reality for the community that shares them, especially in an intellectual discipline.


Karl Marx i Europeisk intellektuell historie, Marx og Engels internet arkiv, som økonomisk/politisk filosof og en kort beskrivelse fra Wikipedia.
Herbert Simon, i Wikipedia, en autobiografi og en kort beskrivelse fra Dictionary of Philosophy of Mind.
Erving Goffman, en biografi, en omtale av hans revolusjonerende arbeid Vårt rollespill til daglig og en kort beskrivelse fra Wikipedia.
Jean Baudrillard på hans nettsider hvor han underviser i Sveits, S(t)imulacrum(b) er en side med oversikt over arbeider av Baudrillard, og Wikipedia har en kort beskrivelse.
Jaques Derrida døde i vinter, men han underviste på samme sted i Sveits som Baudrillard, han var opphavsmannen til begrepet dekonstruktivisme. En kort beskrivelse fra Wikipedia.

Definisjoner av teori

Daniel Bell
Tom Burns ved Uppsala universitet

Noen definisjoner fra forelesningen:

Definisjoner av organisasjon
organization: a group of people who work together
a human structure, such as a family, firm, government or university through which people may exchange goods and services
consists of people trying to influence others to achieve certain objectives that create wealth or well-being through a variety of processes, technologies, structures and cultures.

System: et system består av deler som er i forbindelse med hverandre (kroppen er et system, Staten er et system)
Subsystem: egne enheter innenfor et større system
Holistisk tenkning: helhetstenkning, se hele systemet under ett, og i kontekst, ikke isolerte fragmenter.

Organisasjoner og omgivelser
Situasjonsteori: stabile omgivelser gir mekaniske organisasjoner, omskiftelige omgivelser gir organiske organisasjoner.
Ressursavhengighet: organiseringen er styrt av hvor avhengig den er av omgivelsene – stor avhengighet betyr stor sårbarhet.
Populasjonsøkologi: ser på flere organisasjoner, og leter etter fellestrekk blant organisasjoner som overlever visse trekk ved omgivelsene.

Hierarki – avspeiling av maktfordeling mellom ulike organisatoriske posisjoner
Autoritet – den som innehar en posisjon har visse rettigheter, f. Ex retten til å bestemme over andre, straff og belønning

Definisjoner av makt
A har makt over B i den grad han kan få B til å gjøre noe som B ellers ikke ville ha gjort.
A og B er alle former for sosiale aktører
Makt eksisterer i relasjonen mellom aktørene, ikke hos aktørene

s 318, om maktutøvelse:
Selvsagt er det maktutøvelse når A deltar i beslutningsprosesser som får konsekvenser for B. Men det er også maktutøvelse nå A legger seg i selen for å skape eller forsterke sosiale eller politiske verdier og en institusjonell praksis som begrenser rekkevidden av de politiske prosessene, slik at bare de saker som er relativt ufarlige for A, når fram til offentlig diskusjon. I den grad A lykkes i dette er B i praksis avskåret fa å bringe på bordet saker som, hvis de fikk sin løsning, ville være til alvorlig skade for As interesser.